top of page

Vedtekter Solstua kulturbarnehage AS                                                  

 

1.  Eierforhold

Solstua Kulturbarnehage AS eies av Pinsemenigheten Betania, Stathelle. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter. Eierstyret bestemmer om barnehagen skal nedlegges og hvordan aktiva forvaltes.

 

2.  Formål

Barnehagens følger retningslinjer ut fra Lov om barnehager og Rammeplan, som er en forskrift til loven. Vi ønsker å være en barnehage som er oppdatert og følger det de andre barnehagene i kommune jobber med. I tillegg har vi lagt ekstra vekt på de kristne grunnverdiene og har særlig bestemmelser om dette; 

§ 1a.Særlig formål: Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.

I Solstua Kulturbarnehage betyr det at det bevisst legges vekt på å formidle det kristne budskapet på barnas premisser. Bibelfortellinger brukes som inspirasjon i ulike aktiviteter, og de kristne høytider markeres. 

 

3.  Styringsform

Barnehagen skal ha et eierstyre, et samarbeidsutvalg og et foreldreråd.

Eierstyret består av tre til seks medlemmer og velges på generalforsamlingen. Medlemmene velges for en toårsperiode.  Styreleder velges av generalforsamling, resten av styret konstituerer seg selv. Eierstyret har ansvar for opptak av barn, barnehagens økonomi og bemanning. Det har ansvar for at barnehagen til enhver tid følger de gjeldende lover og forskrifter.

Samarbeidsutvalget skal bestå av to representanter fra foreldrene og to fra de ansatte. Eier har møterett i utvalget.  Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  Saker av viktighet for driften skal forelegges samarbeidsutvalget.  Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i rammeplanen fastsette årsplanen for den pedagogiske virksomheten.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldreråd avholdes minst en gang i året og barnehagens styrer har ansvar for å innkalle. Foreldrerådet skal forelegges saker av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

 

De som sitter i eierstyret og samarbeidsutvalget, samt ansatte, har taushetsplikt, jfr. FORVALTNINGSLOVEN §13.

 

4.  Personalet

Personalet tilsettes av eierstyret. Styrer har rett til å uttale seg ved tilsetting. Barnehagens ansatte må forplikte seg til å arbeide i samsvar med barnehagens vedtekter og arbeidsinstrukser fastsatt av eier. Personalet skal ved tilsetting legge frem gyldig politiattest.

 

5.  Opptak

Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Den som er tildelt plass får beholde den frem til 31 / 7 det året barnet begynner på skolen.

 

Opptaksmyndighet 

Solstua Kulturbarnahage AS deltar ved samordnet opptak i Bamble kommune, iht. barnehagelovens bestemmelse om samordnet opptaksprosess. Opptak av barn skjer i samarbeid med barnehagekontoret og styrer.

 

Opptakskrets 

Barnehagens opptakskrets er barn bosatt i Telemark fylke, samt tilgrensende fylker.

 

Opptakskriterier

  • Barnehagen er åpen for barn fra 0 år og frem til skolestart. Barnehagen har 43 plasser for barn i alderen 0-6 år.

  • Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning med hensyn til alder og kjønn.

  • Det tildeles 50%, 60%, 80% og 100% plass. Etter søknad kan det gis dispensasjon til avvikende plass dersom særlige forhold tilsier det.

  • Ønskes det endring i tildelt plass-størrelse må det søkes 1. mars sammen med hovedopptak hvis endringen skal gjelde for nytt barnehageår. Ønskes endring i løpet av inneværende barnehageår, må det gis skriftlig varsel 2 måneder i forveien, gjeldene fra den 1. i måneden etter.

 

Ved opptak legges følgende prioritering til grunn:

  1. Barn med behov for særskilt hjelp og støtte

  2. Barn av eier og ansatte

  3. Søsken av barn med plass

  4. Barn bosatt i Bamble kommune

 

Står flere søkere likt foretas loddtrekning.

 

6.  Betaling og oppsigelse

Betalingssatser fastsettes av eierstyret. Dersom statens maksimalpriser skal overskrides, må foreldrerådet samtykke. Satsene kan endres med en måneds varsel. Barnehageplassen betales forskuddsvis innen den 5.hver måned. Utestående betaling i tre måneder kan føre til at barnet mister plassen. Det betales for 11 måneder i året. Barnehagen sender ut giro for foreldrebetaling.

Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden etter. Ved å ta imot plassen i barnehagen binder man seg til å betale for plassen i 2 måneder. Dersom barnehageplassen benyttes etter 1. april, må det betales for den aktuelle plassen ut inneværende barnehageår. Dispensasjon kan gis av eierstyret etter begrunnet søknad når særlige grunner tilsier det.

 

7.  Dugnad

Det er pålagt dugnad i barnehagen. For hvert barnehageår er det 6 timer pr. familie.

 

8.  Åpningstider, ferie og planleggingsdager

Barnehagen har åpent fra 7.00-16.30 fem dager i uka.

Den er stengt jule- og nyttårsaften og etter klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag. 

Barnehagen holder også stengt de 2 midterste ukene i juli. Dersom det er færre enn 6 barn, så kan barnehagen holde stengt også resten av juli.

Personalet i barnehagen har 5 kurs- og planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt.

Barnet skal i løpet av barnehageåret (1.august-31.juli) ha fire uker ferie. Av disse skal tre være sammenhengende.

 

 9.  Helse

Foreldre/foresatte plikter å melde fra om smittsomme sykdommer i hjemmet.

Barnehagen vil underrette foreldre/foresatte om ulykker og sykdommer i barnehagen.

Barna skal være hjemme fra barnehagen når de er syke.

 

Barnehagen har følgende oppholdsareal:                               

Barn under 3 år 6 m2

Barn over 3 år 4 m2                 

 

10.  Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagen skal ha internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Barnehagen bruker PBL. Mentor sitt HMS-system for å ivareta barn og voksnes psykiske og fysiske arbeidsmiljø.

11.  Endring av vedtekter

Vedtektene kan bare endres av generalforsamlingen etter behandling i eierstyret.

                                                                                        

 

Endring av vedtekter godkjent i generalforsamling 13.mai 2015

Tilføyelse i vedtekter godkjent av generalforsamling 16. juni 2016

Endring av vedtektene godkjent i generalforsamling 29.apri 2019

Endring av vedtektene godkjent i generalforsamling 22.juni 2020

 

 

 

        

 

               Rolf Harry Tande                                       Aina Oterholt                                            Øystein Ryste 

                Eierstyreleder                                         Virksomhetsleder                                                 Eier

bottom of page