Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i alle slags situasjoner.  Dette mener vi er utrolig viktig for å klare seg godt gjennom livet og ønsker å jobbe bevisst med dette. Sosial kompetanse lærer barna i samspill med hverandre. Det vil gjenspeiles i barnas evne til å ta initiativ til og opprettholde vennskap. Sosial kompetanse utvikles gjennom handling og opplevelser. Barnehagen skal preges av gode følelsesmessige opplevelser. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli utrykt og bekreftet ved at de viser evnen til å leve seg inn i  andres situasjon og kan vise medfølelse. Personalet er viktige rollemodeller. Aktive, varme og tydelige voksne er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Personalet skal anerkjenne og støtte barna for å hjelpe dem til å utvikle sosial kompetanse.

Vi vil bruke ulike hjelpemidler som Være sammen materiell, steg for steg, bibelfortellinger, dramatisering, hånd dukker og gruppeaktiviteter for å jobbe bevisst med å utvikle barnas sosiale kompetanse.

FOREBYGGING av krenkelser og mobbing

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.   Rammeplan 2017.

Vi har utviklet en forebyggende plan mot mobbing i samarbeid med de andre barnehagene i kommunen. Her vektlegger vi  den autoritative voksenstilen som beskyttelsesfaktor for å forebygge mobbing.

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forbygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

 

Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp  diskriminering, utestengning, mobbing , krenkelser  og uheldige samspillsmønstre.

 

 

tlf.: 35 96 38 00   /  epost@solstua-kulturbarnehage.no/   Reidunsvei 1 | 3961 Stathelle

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now