top of page

Barns medvirkning og danning

”Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet” (Barnehageloven §3). 

Barns handlinger er både uttrykksfulle og meningsfulle, og voksne bør vise innlevelse og respekt for det barn opplever, føler og tenker. Slik kan barns selvbilde og identitet oppbygges, og slik kan barn få tilgang til trygghet og mestring!

Alle barn gir på en eller annen måte uttrykk for hvordan de har det! Voksne lytter til, reflekterer med barna og følger opp barnas uttrykk og behov i barnehagen. 

 

Vi fremmer barns rett til medvirkning, barns danningsprosesser og voksenrollen i vårt pedagogiske virke (Rammeplanen, 2017, side 21). Danning handler om vekselvirkningen mellom barns erfaringer, refleksjoner og påvirkning på omverdenen. 

Vi bistår prosessen som refleksjonspartner. Med en tilnærmingsmåte som er preget av indre anerkjennelse vil vi kunne trygge barnets selvdanning og bevissthet rundt sine egne tanker og meninger. Barnet får tydeliggjort egne standpunkt i forhold til sine erfaringer og opplevelser. 

BARNESYN I SOLSTUA:

• Barn KAN

• Barn har MULIGHETER

• Barn har STYRKE, EVNER og TALENT

• Barnet er selv BYGGER av sin kunnskap (ikke et tomt kar som skal fylles.)

 

I SOLSTUA ØNSKER VI:

• At barnet møtes med anerkjennelse.

• At voksne LYTTER til barn.

• At barn får delta i planlegging.

• At barnas interesser og behov blir vektlagt og ivaretatt.

• At voksne kan UNDRE seg sammen med barn.

• At voksne stiller barn spørsmål.

• At voksne RESPEKTERER barnas valg og standpunkter.

• At barn får TID og ROM til FORDYPNING.

• At barn får MULIGHETER til å bearbeide opplevelser og erfaringer med ulike materialer.

• At barn får muligheten til å uttrykke seg gjennom alle sine 1000 språk.

 

bottom of page