Kulturbarnehage hva er det?

 

Kulturbarnehage

Vi har ekstra satsing på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet. Vi vektlegger musikk, dans, drama og forming. Vi har eget barnehagekor, og har mye sang og musikk lek.

Vi jobber med drama, former og maler!

Kultur handler også om arv og tradisjoner, som vi ønsker å bringe videre.

 

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk..

Rammeplan 2017

Musikk, dans og drama

MUSIKK

Først og fremst ønsker vi å gi barna mange og gode opplevelser med musikk slik at de forbinder musikkaktiviteter med noe positivt og lystbetont. Gjennom sanger, bevegelsessanger, sangleker, spill på musikkinstrumenter, rim og regler erfarer vi musikkens grunnelementer. F.eks. gir erfaringer med dynamikk øving i å tolerere og håndtere sterke og svake følelser. I musikk, og ellers i fagområdet, fordres vi til å gi plass til andre samt å ta plass selv i gruppefellesskapet. Vi lytter til hverandre, og vi øver på å uttrykke oss mens andre lytter og iakttar. Det er dermed avgjørende av vi forholder oss til gjennomarbeidede strukturer for musikksamlinger som bidrar til forutsigbarhet og trygghet.

DANS

I tillegg til trening av sansemotorikk er dans bidragsyter til stor bevegelsesglede. Vi ser dans som ypperlig medium for sammenheng mellom lyd og bevegelse. Impulsen til bevegelse kommer gjennom hva vi hører og skaper et behov for kroppslig uttrykk. Vi ønsker at dans skal være et av barnas mange språk og uttrykksformer. 

DRAMA

Barn har ofte gjennom rollelek i barnehagen opparbeidet seg ekspertise og kompetanse på hvordan man lever seg inn i ulike roller. Derfor skal vi voksne være årvåkne for hva barn selv foreslår som uttrykk i en dramatisering. Vi ønsker at barns medvirkning er synlig også her, og vi finner at barns bidrag forgyller ethvert kreativt uttrykk. Erfaringene barna gjør seg i dramaaktiviteter kan igjen gi impulser til rollelek og styrke det sosiale fellesskapet. Dramatiseringene til jul og påske resulterer i fremføringer for et stort publikum, men hovedmålet ligger i opplevelsene og erfaringene barna gjør seg underveis i prosessen.

Kunst, kultur og kreativitet

Her arbeider vi i tråd med faglitterært tankegods om et tredelt læringsmiljø bestående av barnet, pedagogen og det fysiske miljøet. Barnet selv er likeverdig og kompetent med rett til sine egne erfaringer og opplevelser. Barnets bidrag og ytringer fremstår som verdifulle og interessante både for andre barn og for den voksne. Den voksne har et særskilt ansvar i forhold til det asymmetriske kunnskapsnivået mellom barn og voksne, og fordres til å dele barnets undring, interesser og opplevelser. Til sist har det fysiske miljøet en viktig posisjon i forhold til barns nysgjerrighet, kreativitet og lyst til utforsking. Vi tilrettelegger derfor rommets innredning og pådekking av materialer/utstyr med tanke på at barna lettere kan få lettere utløp for sine kreative uttrykk gjennom musikk, dans, drama og forming.

 

FORMING

Vi tilrettelegger for erfaringer med ulike typer materialer og teknikker. Hovedgruppene av materialer er: Gjenbruk- og naturmaterialer, formbare materialer (f.eks. leire), klipp og lim, farge og maling. Erfaringene med materialene og varierte teknikker utgjør grunnlaget for barns kreative uttrykk og formgivning. Vi ønsker å vektlegge barns medvirkning i arbeidet med forming. Dette krever at den voksne viser oppriktig interesse og tar barns formeninger på alvor. Ofte kan dette resultere i at produktene i forming ser noe forskjellig ut, eller at barn legger ulik mening i det de har laget.

 

tlf.: 35 96 38 00   /  epost@solstua-kulturbarnehage.no/   Reidunsvei 1 | 3961 Stathelle

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now