Kulturbarnehage hva er det?

Vi har ekstra satsing på fagområdet 
Kunst, kultur og kreativitet med vekt på 
musikk, dans, drama og forming. Fagområdet 

sees i sammenheng med barnehagen som et 

demokratisk fellesskap der hvert 
enkelt individ er betydningsfullt og viktig 
bidragsyter. Vi ønsker å videreføre kulturarv 
og tradisjoner der mangfoldet fremelskes og 
blir ivaretatt. Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, 

gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve 

glede og mestring.      

 

Særlige formål § 1. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (i kraft 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). (Utdrag av §1) 

Etter loven skal barnehagen bygge på de kristne grunnverdiene. Da Solstua eies og drives av pinsemenigheten Betania, har vi en utvidet praktisering av formålsparagrafen. Det betyr at vi bevisst legger vekt på å formidle det kristne budskapet på barns premisser. Vi ønsker å vektlegge det som er naturlig for en kristen. Vi leser, dramatiserer, danser, synger, spiller og former med bibelfortellinger som inspirasjon. Barna vil lære om bønn, og at det er en naturlig del av det å være en kristen. Mange av sangene vi synger har også kristent innhold. 
Vi markerer de kristne høytidene og holder frem den gyldne regel: 


”Det du vil at andre skal gjøre mot deg, 
skal du gjøre mot dem!”