top of page

Særlig formål

 

 

Hva er særlig formål?

Barnehageloven sier i § 1 

§ 1.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 1a.Særlig formål

Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon.

Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.

Barnehageloven

Da Solstua, Barnas kulturhage eies og drives av Pinsemenigheten Betania, har vi en utvidet praktisering av formålsparagrafen. 
Det betyr at vi bevisst legger vekt på å formidle det kristne budskap på barns premisser. 

Vi ønsker å vektlegge det som er naturlig for en kristen. Vi leser, dramatiserer, danser og former med bibelfortellinger som inspirasjon.

 

Vi ønsker at barna skal bli kjent med flere bibelfortellinger i løpet av året. Noen kommer vi til å jobbe med over tid, mens andre dramatiserer, leser eller viser vi med flanellograf på fellessamlinger.

Barna vil lære om bønn og at det er en naturlig del av det å være kristen. Mange av sangene vi synger har også kristent innhold. 
Vi markerer de kristne høytidene og holde
frem den gyldene regel: "Det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem!"
Barn er ofte opptatt av eksistensielle spørsmål som hvor kommer jeg fra og hva skjer når jeg dør?

Disse og andre spørsmål tar vi opp på en naturlig måte og undrer oss sammen med barna.

Du kan lese vedtektene våre her.


DU ER GULL VERD
Du er gull verd, du er skapt av Gud.
Du er verdifull, du er ikke et null, du er helt unik, 
ingen er deg lik.
Du er gull verd, du er skapt av Gud. 
Du er verdifull, du er ikke et null, du er helt unik. 

bottom of page