Lek og vennskap

Leken er en viktig del av barns liv i barnehagen, og er barns måte å forholde seg til sin livsverden. Barn frigjør kraft, evner og anlegg i lek.  Fantasien får fritt spillerom.

I leken foregår det viktige læringsprosesser som fremmer intellektuell, språklig, fysisk, sosial og emosjonell utvikling. 

Voksne er rollemodeller og hjelper barna til å leke på tvers av tradisjonelle kjønnsrollemønster. Vi ønsker å tilrettelegge for frilek og rollelek, og løfte frem lekens egenverdi. Vi vil bruke tid og krefter på å hjelpe barna inn i god og variert lek.

Vi vil jobbe bevisst med å hjelpe barna å knytte nye vennskap og utvikle allerede etablerte vennskap. Dette bidrar til å forebygge utestenging og mobbing. 

Ansatte organiserer tid, rom og lekemateriell for å inspirere til ulike typer lek, tar initiativ til lek og aktivitet og ser til at alle barn kommer inn i lek. 
Våre ansatte bygger varme relasjoner til barna ved å: 

  • Være aktivt til stede i lek og samspill med barna.

  • Ta barna på alvor, viser interesse og er nysgjerrige på det barna sier og gjør.

  • Være bevisst sitt eget kroppsspråk.

  • Inviterer til glede og humor.

  • Anerkjenner følelser og hjelper barna å finne gode løsninger.

  • Har blikkontakt, er nede på gulvet og oppe i trærne – der barna selv er.