top of page

Lek og inkludering

 

Lek og inkludering er tema for ReKomp som er utviklingsarbeid for samtlige barnehager i Bamble kommune. Personalet skal lese faglitteratur, delta i arbeidsgrupper, planleggingsdager og møter. Dokumentasjon av barnehagens hverdag vil bli gjenstand for felles refleksjon for å utvikle praksis. Vi vil også belyse betydningen sang og drama har for lek og inkludering hvor vi etablerer, bekrefter og forsterker gruppefølelsen (Kulseth).

Målet med arbeidet er å gi personalet økt kompetanse innenfor lekens egenverdi som læringsarena. Vi skal jobbe konkret med tilstedeværende og deltagende voksne i lek for å skape et inkluderende fellesskap. De voksne skal være rollemodeller og hjelpe barna i leken i samspill og lek på tvers av tradisjonelle kjønnsrollemønster. Personalet skal hjelpe barna å utvikle gode relasjoner og vennskap. I leken foregår det viktige læringsprosesser som fremmer intellektuell, språklig, fysisk, sosial og emosjonell utvikling.

Leken er en viktig del av barns liv i barnehagen, og er barns måte å forholde seg til sin livsverden. Barn frigjør kraft, evner og anlegg i lek. Voksne er rollemodeller og hjelper barna til å leke på tvers av tradisjonelle kjønnsrollemønster. Vi ønsker å tilrettelegge for frilek og rollelek, og løfte frem lekens egenverdi. Vi vil bruke tid og krefter på å hjelpe barna inn i god og variert lek. Voksne skal beskytte, bekrefte og berike barns spontane lek og påse at alle barn er inkludert. Ved å bygge et trygt og inkluderende barnehagemiljø vil vi kunne forebygge utestenging og mobbing. Kompetente ansatte skaper lekemiljøer, organiserer tid, rom og lekemateriell for å inspirere til ulike typer lek, tar initiativ til lek og aktivitet og ser til at alle barn kommer inn i lek. Inne og ute skal vi skape inspirerende lekemiljøer som også blir barns læringsarena.

 Ved hjelp av tidligere erfaringer og kreativitet skaper barn en helt unik virkelighet og sin egen verden!

 

For å bygge et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning vektlegger vi: - --- Relasjonsbygging mellom barn-voksen og barn-barn.

- Barns medvirkning på barnehagehverdagen.

- Møte og støtte barns uttrykk og følelser.

- Kritisk refleksjon for å utvikle praksis.

- Bevissthet rundt voksnes holdninger og definisjonsmakt.

- Voksne som fremmer vennskap.

- Det fysiske miljø som fremmer lek, vennskap og fellesskap.

- Personalets bevissthet om det unike barnet og mangfoldet i barnegruppen samt personalets oppmerksomme tilstedeværelse, deres aktive holdning og deltakelse for å beskytte, bekrefte og berike barns spontane lek.

bottom of page