top of page

Samarbeidspartnere

Kommunen

Bamble kommune kjenner våre vedtekter og får tilsendt pedagogisk plan. Vi har felles opptak.

Styrer deltar på felles møter med styrere og skole og barnehagesjef i kommunen.

Vi deltar dessuten på noen av de kommunale arrangementene i tillegg til felles kurs som holdes.

 

Grunnskolen

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordningen. Det skal legges til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen. De skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Vi vil jobbe mer aktivt med noen av fagområdene som er lik fagene i skolen. Vi vil besøke skolen og skolefritidsordningen. Vi oversender BARN I VEKST skjema og eventuell annen informasjon.

Vi ønsker å ha en åpen dialog med skolen i overgangen.

Stathelle barneskole     Herre skole     Rugtvedt skole     Rønholt skole     Langesund barneskole

 

PP Tjenesten

Dette er pedagogisk psykologisk tjeneste som foreldre / ansatte kan ta kontakt med ved behov. De kan gi råd og veiledning.

PP Tjenesten i Bamble

 

Helsesøster

Har ansvar for å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge barns oppvekstsvilkår i kommunen.

Helsestasjonen skal kunne bidra med råd og veiledning knyttet til legemiddelhåndtering og smittevern i barnehagen.

Helsestasjon for barn fra 0-5 år i Bamble

 

Barneverntjenesten

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Alle ansatte i barnehager er i barnehageloven § 22 pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Barneverntjenesten ved fylkesmannen i Telemark

 

Utdanningsinstitusjoner

Etter barnehageloven § 24 har barnehageeiere plikt til å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for barnehagelærerstudenter og lærlinger. Dette betyr at det i perioder kan være studenter eller lærlinger i barnehagen. Det kan være berikende og lærerikt for barnehagen å få noen utenfra med andre tanker og innspill i barnehagen.

Barnehagelærerutdanningen ved HiT, Porsgrunn

bottom of page