Inkluderende språkfellesskap

Være sammen har nå blitt en integrert del av barnehagens arbeid, etter å ha jobbet med dette som utviklingsarbeid i flere år, tar vi Være sammen med inn i et nytt utviklingsarbeid. Dette har vi kalt «Inkluderende språkfellesskap». Det er et utviklingsarbeid vi har startet i fortsettelsen av Være Sammen, sammen med de andre barnehagene i Bamble kommune. Med ny Rammeplan 2017 og fokus på viktigheten av å støtte barns språkutvikling, for tidlig å kunne komme inn med  støtte og hjelp til de som trenger det og for gleden og mulighetene som ligger i lese og fortellerglede, vil vi jobbe med inkluderende språkfellesskap.  Vi vil bruke bøker, konkreter, musikk, dans, drama og  forming for å fremme barnas språklige kompetanse.  I personalet vil  vi se på teori om tema, vi vil bli kurset i bildebøker og måter å formidle på, vi vil bruke Språkløyper og analyser, vi vil bruke praksisfortellinger fra hverdagen, for å lære av hverandre. 
 
Mål: Alle barn skal oppleve at de kommuniserer, samhandler og deltar i et inkluderende fellesskap. 
 
Kjennetegn: 

Personalet:

Personalet har en økt kompetanse i å utvikle barnehagens språkmiljø. 

Personalet identifiserer barn med språkvansker og effektive tiltak igangsettes. (Verktøy: Systematisk observasjon, Tras, Barn i vekst)  Personalet jobber systematisk med at alle barn skal oppleve seg faglig og sosialt inkludert.         

Personalet videreutvikler sin autoritative voksenrolle 

Barn: 

Barna videreutvikler sin språkforståelse og utvider sitt ordforråd.  

Barna kommuniserer, samhandler og deltar ut fra egne forutsetninger  

Barna opplever mestring og tilhørighet i barnehagehverdagen. 
 
Forankring i Rammeplanen, spesielt i  fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst. Barnehagen skal fremme vennskap og  fellesskap, mangfold og gjensidig respekt og barnehagen skal tilrettelegge for gode vennskap. Ved fokus på  inkluderende språkfellesskap, vil vi også ha fokus på og jobbe for å forebygge mobbing.

Være sammen

.

Gjensidighet
Når barnet vokser og utvikler seg,
er du en del av utviklingen og veksten.
Du er med på å forme et annet
menneske. Det er en stor mulighet og
et enda større ansvar. Men dette andre
mennesket, som er ditt eget barn, det former også deg.

Fra "Du og barnet ditt"

Vi har faste samlinger i smågrupper hvor vi jobber med Være sammen, sammen med barna. Da bruker vi materiellet som er beregnet på de ulike aldersgruppene og synger sangene

tlf.: 35 96 38 00   /  epost@solstua-kulturbarnehage.no/   Reidunsvei 1 | 3961 Stathelle

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now