top of page

Inkluderende språkfellesskap

Vi vil støtte barns språkutvikling ved blant annet å gi tidlig støtte og hjelp til de som trenger det, og boltre oss i lese- og fortellerglede. Vi bruker bildebøker, konkreter, musikk, dans, drama og forming for å fremme barnas språklige kompetanse. Vi leser og samtaler med barn om bildebøker. Barna blir møtt med annerkjennelse for sine ytringer og deltakelse i litterære samtaler. Vi har et mål om at alle barn skal oppleve at de kommuniserer, samhandler og deltar i et inkluderende fellesskap. Personalet fanger opp barn med språkvansker og initierer tiltak. Alle barn skal oppleve seg faglig og sosialt inkludert, få utvikle sin språkforståelse og utvide sitt ordforråd. Fokus på inkluderende språkfellesskap fremmer samtidig vennskap, mangfold og gjensidig respekt – noe som bidrar til å forebygge uønsket atferd som mobbing. 
 
Mål: Alle barn skal oppleve at de kommuniserer, samhandler og deltar i et inkluderende fellesskap. 


 

Være sammen

.

Gjensidighet
Når barnet vokser og utvikler seg,
er du en del av utviklingen og veksten.
Du er med på å forme et annet
menneske. Det er en stor mulighet og
et enda større ansvar. Men dette andre
mennesket, som er ditt eget barn, det former også deg.

Fra "Du og barnet ditt"

Vi har faste samlinger i smågrupper hvor vi jobber med Være sammen, sammen med barna. Da bruker vi materiellet som er beregnet på de ulike aldersgruppene og synger sangene

bottom of page